Po przeprowadzeniu wyników otwartego konkursu ofert przez Komisję Konkursową dokonuję wyboru najkorzystniejszych ofert orgaznizacji pozarzadowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1057),  na realizację zadań publicznych Gminy Niedźwiada w 2021 roku z zakresu wsierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Wyniki  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Niedźwiada  w 2021 r. z zakresu  wspierania  i upowszechnianie  kultury  fizycznej  oraz  działalności  na  rzecz  osób  w wieku emerytalnym zawiera załącznik do Zarządzenia nr RO.0050.7.2021 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 15 marca 2021 r.

Pełna treśc zarządzenia