Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) i art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/140/20 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 17 grudnia 2020 r. poz. 6813) wójt Gminy Niedźwiada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niedźwiada  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rodzaj zadań publicznych, na które mogą być udzielane dotacje:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji podmiotom podejmującym działania na rzecz mieszkańców Gminy Niedźwiada w następujących obszarach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuły zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną.

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 50000,- zł.
Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

2) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- zł. Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

3) Organizacja imprez i turniejów sportowych;

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- zł. Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Tytuł zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1) Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 20000,- zł. Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2020r. o godz. 15:00.

Pełną treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Wzór oferty na realizację zadania publicznego..