Wójt Gminy Niedźwiada ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów powołanej uchwałą Nr XX/133/20 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. Tekst uchwały (w tym statut Rady) znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada (zakładka: Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy ).

Gminną Rada Seniorów powołuje się w celu reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Niedźwiada.

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Kandydatów na 4 letnią kadencję zgłaszają mieszkańcy albo organizacje na wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia. Kandydat zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się osobiście w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów do Rady planuje się przeprowadzić w dniu 28 grudnia 2020 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Niedźwiada ( lokal Klubu Seniora).

  Wójt
(-) Marek Kubik