Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Niedźwiada w sprawie przyjęcia:

Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Gminy Niedźwiada na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: 29 października 20120 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy Niedźwiada – lokal Klubu Seniora+.

Formy konsultacji: otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na ternie Gminy Niedźwiada.