PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NIEDŹWIADA

            Serdecznie zapraszam na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 22 września  2023 roku o godz. 8:30  w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Niedźwiada.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek