OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA PRZEZ GMINĘ NIEDŹWIADA

 

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy gminy Niedźwiada oraz innych gmin mogą dokonać zakupu

węgla w cenach preferencyjnych w wysokości 1700 zł za 1 tonę.

Prosimy osoby zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę o złożenie wniosku

o preferencyjny zakup paliwa stałego w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy. Dane, które należy

przekazać, to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ilość potrzebnych ton.

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ust. 4 i ust. 9 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie

ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o

opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa

stałego w dowolnej gminie oraz do sprzedaży końcowej nie stosuje się limitu ilości węgla

dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy osoba fizyczna nie jest

mieszkańcem naszej gminy prosimy o zgłoszenie się do gminy właściwej ze względu zamieszkania

w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023. Do sprzedaży pozostało 4,5 tony węgla rodzaj orzech.

W przypadku pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 81 851 20 04.

 

Wójt Gminy Niedźwiada

/-/

Marek Kubik

 

Uwaga:

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest

uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające

do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku

węglowym (Dz. U. 2022 r., poz 1692, i 1967) i złożyła stosowną deklarację do CEEB.