Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

 

RO.0012.3.53.2023.ZP

            Uprzejmie zapraszam na LIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.
 5. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2022 roku.
 6. Zapoznanie Komisji z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2022 rok oraz uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2022 rok.
 7. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2022 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada             z wykonania budżetu za 2022 rok. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L”. 
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz     odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiadzie.
 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok. 
 18. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie LIII posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.