Niedźwiada – Kolonia 22 czerwca 2023r.

 

            Serdecznie zapraszam na XLVIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się

29 czerwca 2023 roku o godz. 15:00  w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.
 8. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2022 roku.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2022 rok oraz uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2022 rok.
 10. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej    w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2022 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L”.
 18.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiadzie.
 20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ProgramuWspółpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok.
 21. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek

 

Materiały na sesję dostęone pod adresem :

https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/materialy-sesja-48.pdf