USTAWA O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA 
          W dniu 7 czerwca 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.


 Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

- osiągnęła wiek:
 w przypadku kobiet – 60 lat,
 w przypadku mężczyzn – 65 lat.

- Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.   

- Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
 1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa,     w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
 2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

Wnioski o wydanie zaświadczenia,  można składać od dnia 1 lipca 2023 r.  Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 19960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiada, pok. nr 15 II piętro, oraz pod numerem telefonu: 81 4653598 .

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.pdf

Klauzula - RODO.pdf