Ogłoszenie o odrzuceniu oferty Stowarzyszenia Tarło - Kolonia na zadanie
publiczne pn.: Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy w szczególności zawodów sportowych i
turniejów z przyczyn formalnych.