Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku
zadań Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Ogłoszenie__wyników_otwartego_konkursu_-_przyznane_punkty.pdf