Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

                                                         

RO.0012.3.50.2023.ZP

            

            Uprzejmie zapraszam na L posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 24 luty 2023 r. o godz. 13:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Niedźwiada, Niedźwiada - Kolonia i Górka Lubartowska .
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznica, Pałecznica- Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Niedźwiada.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXLIII/282/22 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2023 r.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6, art. 39 ust.4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2023 rok.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Niedźwiada na lata 2023-2026.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Niedźwiada na lata 2019-2022 za okres 2021 - 2022.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie L posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

                                                                                               

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk