Niedźwiada – Kolonia, dnia 16  luty  2023r.

RO.0002.45.2023.ZP 

                                               

`                                                                 

                                                         

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 24 luty 2023 roku o godz. 16:00  w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w  sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Niedźwiada, Niedźwiada - Kolonia i Górka Lubartowska .
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznica, Pałecznica- Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Niedźwiada.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXLIII/282/22 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2023 r.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6, art. 39 ust.4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2023 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Niedźwiada na lata 2023-2026.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XLV  Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   

                                                                                   Tomasz Wiącek