kluby seniora

 Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon w partnerstwie z Gminą Niedźwiada przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne., działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu „Kluby Seniora w Gminie Niedźwiada” jest poprawa dostępność i jakość usług społecznych dla osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek 60+ z terenu Gminy Niedźwiada poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 Klubów seniora.

Projekt obejmuje swym zakresem utworzenie i wsparcie działania klubów seniora w Niedźwiadzie, Tarle i Zabielu oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na podeszły wiek 60+ z terenów Gminy Niedźwiada o utrudnionej dostępności usług dla seniorów (tereny wiejskie) w woj. lubelskim.

Główne zakresu wsparcia w klubach to:

Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja
Działalność prozdrowotna
Poradnictwo prawne i psychologiczne
Udział w kulturze i życiu społecznym


Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 244/RPU.11.02.00-06-0078/20-00

 

Załacznik_nr_1_Formularz_rekrutacyjny__.pdf

Załacznik_nr_2_oswiadczenie_przetwarzanie_danych.pdf

Załacznik_nr_3_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_docelowej.pdf

Załacznik_nr_4_kryteria_preferencyjne.pdf

 

Plakat PDF