Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych. 

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

2. Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej