Uprzejmie zapraszam na XLVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały         o wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2023 rok.
 7. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2023 rok. 
 8. Podjęcie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2029.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Niedźwiada – Kolonia – części wsi Niedźwiada” na „Niedźwiada – Kolonia – wieś”.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niedźwiada.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Niedźwiada.
 17. Rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ulicy oraz numeru nieruchomości. 
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie XLVIII posiedzenia Komisji.

                                                                                               

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk