ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 28 grudnia 2022 roku o godz. 15:00  w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej    w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2023 rok.
 11. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego                 w projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2023 rok.
 12. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych

i Rolnictwa o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2029.
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Niedźwiada – Kolonia – części wsi Niedźwiada” na „Niedźwiada – Kolonia – wieś”.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niedźwiada.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Niedźwiada.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   

                                                                                   Tomasz Wiącek