Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

                                                         

RO.0012.3.45.2022.ZP

            

            Uprzejmie zapraszam na XLV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 13:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                  i o wolontariacie na 2023 rok 
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XLV posiedzenia Komisji.

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk

Materiały dostępne pod adresem: Link do materiałów