Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) zwołuje na dzień 26 września 2022r. o godz. 15:00 XXXIX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.

  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

(-) Tomasz Wiącek

 

Materiały na sesję do pobrania tutaj