Uprzejmie zapraszam na XLIV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 14:30

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.

  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie XLIV posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk