Uprzejmie zapraszam na XLII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia i Górka Lubartowska.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie XLII posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji     

(-) Anna Daszczyk