Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) zwołuje na dzień 6 września 2022r. o godz. 15:00 XXXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia i Górka Lubartowska
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

 

link do materiałów...