Uprzejmie zapraszam na XXXIX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 12:30

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2021 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 5. Zapoznanie Komisji z:

5.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2021r.;

5.2 z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

5.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2021 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2021 rok.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 821 Klementynów - Ostrów Lubelski polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych w miejscowości Tarło- Kolonia od km 3+900 do km 5+400 m” o długości 1,500 km.

 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2021 rok.

 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok.

 10. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie XXXIX posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk