Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku o godz.14:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2021 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 8. Zapoznanie Rady Gminy:

  8.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2021 roku;

  8.2 z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

  8.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2021 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2021 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

 12. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 821 Klementynów - Ostrów Lubelski polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych w miejscowości Tarło- Kolonia od km 3+900 do km 5+400 m” o długości 1,500 km.

 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2021 rok.

 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok.

 18. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek