Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 31 marca 2022 roku o godz. 14:00..w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Niedźwiada .
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2022 r.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomaniina lata 2022 –  2025.
 1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.
 2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli wzywającej do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Niedźwiada „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów).
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2022 -2028.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    

                                                                                         (-)Tomasz Wiącek

materiałysesja33.pdf