Uprzejmie zapraszam na XXXVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 12:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Niedźwiada .
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2022 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 –  2025.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodówi wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli wzywającej do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Niedźwiada „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2022 -2028.
 4. Przedstawienie informacji w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości położonejw Pałecznicy.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XXXVII posiedzenia Komisji.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji    

                                                                                              (-) Anna Daszczyk