Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 28 grudnia 2021 roku o godz. 14:00..w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 8. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2022 rok
 10. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2022 rok.
 11. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznychi Rolnictwa o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiada
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

materiały

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Tomasz Wiącek