Serdecznie zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godz 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 7. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Niedźwiada prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1554 L (od dr. woj. nr 815 - Brzeźnica Książęca - Zabiele - Brzeźnica Bychawska - do dr.pow. nr 1553 L) od km 3+460 do km 3+825 położoną na terenie Gminy Niedźwiada.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niedźwiada na lata 2022 – 2026.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminu Niedźwiada za okres 2019-2020.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2022.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Sportowych Wójta Gminy Niedźwiada dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 21. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek

 

projekty uchwał......