system przyrodniczy

Obszar gminy Niedźwiada leży w strefie klimatu Wielkich Dolin. Okres wegetacyjny rozpoczyna się w pierwszych dniach kwietnia, a czas jego trwania wynosi 215 dni. Największe średnie dobowe temperatury powietrza odnotowuje się w lipcu i wynoszą one wtedy 19°C. Najniższe przypadają na miesiąc styczeń.

bogactwa naturalne

Na terenie gminy rozpoznano wystepowanie kilku surowców mineralnych. Są to kruszywa naturalne (piaski, piaski ze żwirem), torfy, bursztyny, fosforyty, wapienie i margle oraz węgiel kamienny. Podstawową bazę surowcową gminy stanowią kruszywa naturalne w postaci piasków lub utworów piaszczysto-żwirowych. Z udokumentowanych złóż okresowo eksploatowane jest złoże piasków „Górka Lubartowska IV”. Miejsca wystepowania złóż  kopalin na obszarze gminy przedstawia powyższy rysunek.

gospodarka wodna

Zaopatrzenie w wodę

Na obszarze gminy Niedźwiada zaopatrzenie w wodę mieszkańców, jak również drobnego przemysłu i usług odbywa się poprzez zorganizowany system wodociągów gminnych, poprzez ujęcia wód podziemnych za pomocą studni głębinowych. Mieszkańcy nie korzystający z wodociągów gminnych zaopatrują się w wodę z własnych ujęć wód podziemnych.

komunikacja

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Lublin - Łuków. Stacje pasażerskie zlokalizowane są w dwóch punktach tj. w Tarle i Brzeźnicy Bychawskiej. Wszystkie wsie gminy mają dogodne połączenia drogowe z Niedźwiadą.