Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logoprow 2014 770

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Miło nam poinformować, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Niedźwiada złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Niedźwiada”.

Kwota dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tarło-Kolonia i Pałecznica o łącznej długości 5,4275 km wraz z przepompowniami oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pałecznica o długości 0,21 km.

Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada a Samorządem Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103515L w miejscowości Tarło-Kolonia i Tarło od drogi wojewódzkiej nr 821 do drogi powiatowej nr 1556L". Całkowita wartość zadania wynosi 968 647,35 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 616 350, 00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.


W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa warunków do rozwoju lokalnego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Tarło i Tarło-Kolonia poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103515L na długości ok. 1,31 km.

 

Umowa4

Umowa3

Umowa2

Umowa1

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap” dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o. o., wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty zadania to kwota 1.573 032,24 zł, w tym dofinansowanie to 682 088,00 zł a udział własny 890 944,24 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tarło, zwłaszcza wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw dokowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi dostarczenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarle, a następnie ich oczyszczanie. Ochrona gleby i powierza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W dniu 23 lutego 2021 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone dwa nabory. W pierwszym naborze Gmina Niedźwiada uzyskała dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączne koszty operacji wyniosły 2.547.593,56 zł w tym kwota dofinansowania 1.317.912,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór złożony został wniosek na pozostałą w ramach limitu 2.000.000,00 zł kwotę dofinansowania tj. 682.088,00 zł na budowę części kanalizacji sanitarnej w Tarle.

Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1,385 km wraz z przepompownią, na odcinku od oczyszczalni ścieków do szkoły.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 30.11.2021 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tarło zwłaszcza wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarle, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Na skanalizowanie pozostałej części miejscowości Tarło Gmina pozyskała już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. (Lubartów), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty operacji to 2.458.600,57 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.323.649,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 DSC 1895

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii. W ramach przebudowy zostaną wykonane:

Na odcinku od Pałecznicy do Tarła-Kolonii:

  • wykonanie podbudowy drogi z mieszanki kruszywa drogowego ,

  • położenie  dwóch warstw asfaltu o grubości 4 cm,

  • wykonanie chodnika o długości 701 m i szerokości 1,5 m (do cmentarza) wraz z oświetleniem,

  • wykonanie przepustów, odtworzenie rowów odwadniających, wykonanie poboczy z kruszywa szer. 100 cm, gr 10 cm,

  • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821.

Na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania w kierunku Tarła-Kolonii:

  • wykonanie chodnika o długości 825 m i szerokości 1,5 m,

  • remont przepustu.

Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się do 15 września 2020 r. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa obiecuje jednak znacznie szybsze ich ukończenie.

W związku z robotami mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.

Miło nam poinformować, że w dniu 06.11.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada a Samorządem Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821; kilometraż 4+825 do 7+707". Zgodnie z wnioskiem i umową, zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej.

Dofinansowanie wynosić będzie 1 766 558 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego. Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Niedźwiada zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia”. W ramach operacji planuje się wykonanie ogrodzenia panelowego placu - do końca października 2019 r. oraz budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami (elektryczna, wentylacyjne, wodociągowa, kanalizacyjna) - rok 2020. Wybudowany obiekt będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 261,75 m2. Budynek oraz plac zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych: dojście do budynku ukształtowane wysokościowo w sposób niewymagający podjazdu, komunikacja bezprogowa, wc dla niepełnosprawnych, miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.W ramach wyposażenia planuje się zakup niezbędnych elementów wyposażenia, dzięki którym będzie możliwa organizacja inicjatyw społecznych i zajęć świetlicowych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Pałecznica-Kolonia atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, służącego integracji i aktywizacji społecznej oraz sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwojowi rekreacji, turystyki, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów. Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 a kwota przyznanej pomocy stanowi 499 238 zł tj. 63.63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją operacji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dobiegły końca. Łącznie na terenie gminy wybudowano 201 szt. przydomowych oczyszczalni. Prace budowlane wykonywała firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka (Ostrowiec Świętokrzyski), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Cały proces budowy oczyszczalni realizowany był w ramach trzech odrębnych operacji (trzy umowy o dofinansowanie):

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica (99 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.252.647,99 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia (90 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.138.771,08 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca-Kolonia (12 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 156.174,49 zł

Łączne koszty operacji to 2.547.593,56 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.317.912,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacje zostały realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wraz z nadejściem wiosny wznowiono prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę pierwszych oczyszczalni rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku, jednak z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (mrozy), prace zostały wstrzymane. Na chwilę obecną zostało zamontowanych ok. 130 (z 201) przydomowych oczyszczalni. Wśród mieszkańców, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z wbudowanych urządzeń, słyszymy pozytywne opinie o funkcjonowaniu oczyszczalni. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu oczyszczalnie pracują w zasadzie bezobsługowo. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są jednym z rozwiązań, które pozwolą na wypełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska i znacząco wpłyną na poprawę warunków środowiskowych na terenie naszej gminy.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

logoprow 2014 770