Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

            Miło nam poinformować, że prace dotyczące projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dobiegły końca.

          Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2021 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada – II etap” wykonywany przez firmę BUDOMONT Sp. z o. o. wyłonioną w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego. Wartość wykonanych robót wyniosła 3 983 000,00 zł.

W dniu 28 października Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada” w ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 22.05.2018 r. Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 28.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Niedźwiada na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.