Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu do wykorzystania i zapoznania się materiały wypracowane w ramach realizacji projektu ” Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”
Załączniki zawierają
- poradnik dla rolników
- materiały pokonferencyjne z konferencji „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną”

Zachęcamy też do korzystania z naszej platformy edukacyjnej Baza
Ekowiedzy: https://eko.zsceglow.pl/

Z wyrazami szacunku
Zespół Projektu

Załączniki:

 

Materiał po konferencji

Poradnik dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DNS-HŻ.9011.16.19.2021 z dnia 08.06.2021 r. informuje, że na stronie https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333979/WHO-EURO-2020-35184-35184-54781-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y dotepny jest poradnik  „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” opracowaz przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie uprzejmie informuje, iż podmioty działające na rynku spożywczym zobowiązane są do aktualizacji danych, w tym dotyczących zakresu działalności. W myśl art. 64 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.): „podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów (…), w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3”.

kowr pismo

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2021”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo.

Kogo poszukujemy?

Najlepszych rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

 • produkcja zwierzęca;
 • produkcja roślinna;
 • ogrodnictwo;
 • sadownictwo

Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w Regulaminie Konkursu na stronie https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/rusza-konkurs-rolnik-z-lubelskiego-2021/ 

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona
z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.  Na najlepszych „Rolników z Lubelskiego” będą czekały statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą również typować różnego rodzaju instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 2 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Rolnik z Lubelskiego 2021”.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela p. Piotr Banak, pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel. (81) 44 16 532.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje drugą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2021”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny na stronie https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/rusza-druga-edycja-konkursu-ekolubelskie/ .

Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Będą tu na nich czekać statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Ekolubelskie 2021”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Warunki oraz formularz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dostępny jest na stronie internetowej KOWR w zakładce:

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton/warunki-monitorowania-i-nadzoru-nad-uprawa-tytoniu-produkcja-i-zbyciem-surowca-tytoniowego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w ślad za pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: DNS-HŻ.9011.1.28.2021 z dnia 06.04.2021r. przekazuje
w załączeniu uaktualnione wytyczne z dnia 31.03.2021r. pt.: „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2”.

Należy zwrócić uwagę, iż podstawowym celem wrażanych procedur na terenie gospodarstwa rolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym wykonującym prace na terenie gospodarstwa, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kontaktów, celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, zapewnienie pracownikom zza granicy odbycia 10-dniowej kwarantanny z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu, przy zachowaniu ciągłość pracy w gospodarstwie rolnym.

Załączony dokument zawiera podstawowe rekomendacje w zakresie:

 1. procedur zapobiegawczych dotyczących zapewnienia transportu i warunków kwarantanny;

 2. procedur ograniczających szerzenie się wirusa;

 3. procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, iż na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w dziale „Żywność i woda” „Koronawirus” można znaleźć informacje na temat żywności w kontekście COVID-19, w tym m. in. artykuł
pt. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego” (link: COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego - Główny Inspektorat Sanitarny - Portal Gov.pl (www.gov.pl)).

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przypomina o obowiązku bieżącego śledzenia przepisów prawa oraz wytycznych na stornie umieszczonych https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, prosząc jednocześnie o upowszechnienie załączonych wytycznych.

Ponadto, mając na względzie ryzyko związane z owocami miękkimi i warzywami spożywanymi na surowo oraz zbliżającym się sezonem letnim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie osobom prowadzącym gospodarstwa rolne poniższych informacji na temat obowiązku rejestracji
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz rolniczego handlu detalicznego (sprzedaż i przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego). W przypadku prowadzenia ww. działalności na terenie powiatu lubartowskiego należy złożyć uzupełniony wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego pisma do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów
w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Powyższe ma na celu dotarcia do jak najszerszej grupy osób prowadzących w/w działalność, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku rejestracji.

Niedopełnienie ww. obowiązku stanowi naruszenie przepisów prawa
tj.: art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021, z późn. zm.), w myśl którego „Kto prowadzi działalność
w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63, podlega karze pieniężnej (…) w wysokość do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.”

Powyższe wynika również z obowiązku dotyczącego traceability, polegającego
na bezwzględnej weryfikacji i dokumentowaniu posiadania przez producentów produkcji pierwotnej / podmioty dostarczających owoce/warzywa do zakładów produkcyjnych / punktów skupu dokumentów potwierdzających objęcie ich nadzorem przez właściwy miejscowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wytyczne

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – zwycięzca siedemnastej edycji został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Więcej informacji na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemów tj. w systemie kursu jednolitego i w systemie aukcyjnym.

Jednocześnie informuję, że trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego: rzepak i koncentrat soku jabłkowego,
a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji
z dostawą towaru w przyszłości.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję
zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:

 • od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,

 • za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,

 • rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych .

Zwolnienia te będą obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

Platforma Żywnościowa” to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane
w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.
Jednym z głównych elementów niezbędnym dla funkcjonowania nowej formy handlu jest stworzenie systemu magazynów autoryzowanych. Stworzono dwa odrębne podsystemy funkcjonowania magazynów autoryzowanych tj. magazyny świadczące odpłatnie usługi przyjmowania i przechowywania zbóż właścicielom (producentom, handlowcom), którzy decydują o sprzedaży produktów na giełdzie oraz magazyny nieświadczące usług odpłatnego przechowywania, w których właściciele magazynów mogą oferować do sprzedaży na giełdzie własne produkty (np. duzi producenci, grupy producentów, spółdzielnie rolników, handlowcy).

Proponowana forma handlu stanowi także możliwość rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej w postaci nowego kanału handlu lub odpłatnego świadczenia usług przechowywania zbóż. Więcej informacji o Giełdowym rynku rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem https://tge.pl/rtrs.

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 • 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wójt

(-) Marek Kubik

 

Szkolenie 1 dniowe. Cena 80 zł. Zapisy - Ewa Dudek tel. 661 108 012.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Zalecenia dla hodowców

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkursy dla rolników i ich rodzin.

KONKURS

ADRESAT

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO C/KRUS

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym –bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich"

ROLNICY – osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS

15.09.2020

 

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

DZIECI, w przedziale wiekowym 11-14 lat których rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 

31.08.2020

Ogólnopolski konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"

MŁODZIEŻ, w wieku 15-24 lata – uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym

30.09.2020

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Laureaci konkursów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Marzena Cupryn-Wasil

 

 

 

 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Midernizacji Rolnictwa w Lubartowie doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu!

Pomożemy Państwu w sprawnym korzystaniu z Portalu IRZplus.

ZADZWOŃ POD NUMERY:

81 854 62 56, 81 536 38 52

PRZEPROWADZIMY SZKOLENIE INDYWIDUALNIE DLA CIEBIE W BIURZE POWIATOWYM

Wszelkie dane na temat Portalu IRZplus są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html – znajdują się tam m.in.: filmy instruktażowe, instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

Adres strony internetowej Portalu IRZplus to: https://irz.arimr.gov.pl .

Pomoc techniczną można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Help Desk ARiMR.

Pytania merytoryczne użytkownicy Portalu IRZplus, dotyczące poszczególnych funkcjonalności w aplikacji mogą kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępny jest także bezpłatny numer infolinii ARiMR - 800 380 084.

ulotka Portal IRZplus v31

ulotka Portal IRZplus v32

Informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt.: ,,Rolnictwo dla środowiska  środowisko dla rolnictwa’’ na swojej stronie internetowej. https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46

Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

PowszechnySpisRolny lead

Szanowni Państwo!

W ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych", chciałybyśmy podzielić się z Państwem informacjami i infografikami dotyczącymi problemu suszy, w celu szerzenia świadomości społecznej na jej temat.

Z poważaniem, Studentki UJ

susza1

susza2

susza3

Pragnę poinformować o uruchomieniu w miesiącu czerwcu b.r. ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału w „Lubelskim e-bazarku" będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https//polskiebazarek.pl w zakładce Lubelski e-bazarek" kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.

Zachęcamy mieszkańców gminy do śledzenia zakładki, gdzie będzie można znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajdą Państwo krótką charakterystykę oferowanych produktów, proponowaną cenę oraz dane kontaktowe do producentów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia Figiel – pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

Do pobrania: 

Regulamin Lubelskiej e-spizarni.docx

Karta zgłoszenie Lubelska e-spizarnia.doc