Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Niedźwiada

Planowanie przestrzenne, urbanistyka, budownictwo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Gospodarowanie nieruchomościami, mieszkalnictwo

Wniosek o nadanie numeru porządkowego na nieruchomości

Wniosek o wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

 

Dowody Osobiste, meldunki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Klauzula informacyjna Dowody Osobiste

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Klauzula informacyjna Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie odpisu akty stanu cywilnego

Klauzula informacyjna Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELrejestru PESEL

Klauzula informacyjna Rejestr Danych Kontaktowych

Oświata

Stypendia szkolne

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych