Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm) w związku z uchwałą nr XII/81/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

  • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób,

  • 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób,

  • 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XII/82/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł należnej opłaty, od jednego mieszkańca.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, dokonujących kompostowania bioodpadów którzy złożyli oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta: 22 8707 0006 0013 7937 2000 0006 (Bank Spółdzielczy w Lubartowie) lub w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada pokój nr 7, I piętro.

Zmiana stawek nie wymaga ponownego składania deklaracji; jednakże mieszkańcy którzy chcieliby we własnym zakresie gospodarować bioodpadami i skorzystać ze zwolnienia w opłacie za odpady, powinni złożyć nową deklarację po 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Niedźwiada, pokój nr 17, II piętro.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2022 ROK
 

Harmonogram i sposób segregacji odpadów na rok 2021 do pobrania

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Niedźwiada

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy

Sprawozdania i analizy z zakresu gospodarki odpadami

Poziomy recyklingu odpadów

Poziomy recyklingu odpadów_2021-2023 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: